• نشست‌ها
  • ویژگیهای روانشناختی پلیس کارآمد در رسته‌های ماموریتی

پژوهشکده فرهنگ‌پژوهی نشست تخصصی "ویژگیهای روانشناختی پلیس کارآمد در رسته‌های ماموریتی" به دبیری دکتر عبدالله معتمدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی را مورخ 94/12/12 در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار نمود.

این نشست با حضور برخی اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه علوم انتظامی امین با اهداف زیر برگزار شد:

-کمک به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای جذب، نگهداری نیروهای کارآمد

- تبیین راهکارها و شیوه‌های تحلیل شغل و شخص با رویکردی روانشناختی

- تشریح ویژگیهای روانشناختی پلیس کارآمد

چکیده مباحث نشست:

رسته‌ای و تخصصی شدن جذب و گزینش به منظور پاسخگویی به نیازهای پلیس تخصصی که این امر فرآیندهای گزینشی و مراحل مختلف از جمله مصاحبه و تحقیق را نیز تحت تأثیر رسته‌ای شدن و تخصصی‌ شدن قرار می‌دهد.

اگر ناجا جذب خود را تخصصی نموده و افراد را بر اساس ویژگیهای شخصیتی و شایستگی‌ها که اشخاص دارند در مشاغل مرتبط بکارگیری نمایید افراد کارایی بهتری داشته و با انگیزه خدمت خواهند نمود موفقیت کارکنان مستلزم داشتن الگوی ویژه ای از توانایی­ها، رغبت­ها و خصوصیات شخصیتی است که می­توان با آگاهی از شخصیت یک فرد از به کارگیری وی در مشاغلی که با خصوصیات وی تناسب چندانی ندارد، اجتناب کرد و همین امر موجب کاهش ترک خدمت و افزایش عملکرد و رضایتمندی خواهد شد.

روش عضویابی جایگزین روش عضوگیری از طریق فراخوان عمومی در مشاغل ویژه، حساس، تخصصی، مدیریتی و فرماندهی.امروزه در ناجا بیشتر بر اساس نیاز که وجود دارد جذب صورت می پذیرد و به شایستگی ها و ویژگی های اشخاص توجهی نمی شود جا دارد که تغییر رویکردی در زمینه استخدام صورت پذیرد و بجای عضو گیری از روش عضو یابی استفاده گردد و معیارهای گزینشی براین اساس باشد.

با توجه به گستره جغرافیای کشورمان و وجود فرهنگ های مختلف، در جذب و بکارگیری افراد در این شغل بعد فرهنگی نیز لحاظ گردد.مواردی وجود دارد که فرد به بهترین نحو خدمت نموده و انجام وظیفه می نماید ولی بعضا موارد بومی و فرهنگی نحوه خدمت و کارایی فرد را زیر سوال می برد که این امر نمی تواند نشان کم کاری یا عدم کارایی این پلیس باشد لذا جا دارد با بومی سازی خدمت افراد این مشکل رفع گردد یا راهکارهای دیگری برای حل این چالش دنبال گردد.