• طرح‌های پژوهشی
فهرست طرح های پژوهشی پژوهشکده فرهنگ پژوهی
عنوان پژوهش

پژوهشگر کارفرما سال 
روند تغییرات فرهنگی شهر تهران
آقای دکتر محمدجواد غلامرضاکاشی مرکز مطالعات شهرداری تهران 1395
مطالعه وضعیت کانونهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی و علمی در فرهنگسراها و سراهای محلات و شناسایی راهکارهای تقویت آنها
آقای دکتر فائز دین پرست مرکز مطالعات شهرداری تهران 1394
راهنمای نگارش مقالات علمی (براساس چند مقاله شاخص و تاثیر گذار در حوزه علوم انسانی)
آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشگاه علامه طباطبائی
آیین نامۀ وظایف اعضای هیأت علمی پژوهشی و نحوه همکاری اعضای هیأت علمی آموزشی با مراکز پژوهشی
آقای دکتر ابوالفضل دلاوری دانشگاه علامه طباطبائی 1392
طرح بازنگری دروس علوم انسانی
آقای دکتر علیرضا صادقی دانشگاه علامه طباطبائی 1391
ارزشیابی عملکرد آموزشی و شناسایی عوامل موثر بر آن در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر حسین عبداللهی دانشگاه علامه طباطبائی 1390
درآمدی بر شبکه های اجتماعی، قدرت نرم و تولید اجتماعی ایده

آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی

آقای دکتر ابوالفضل دلاوری

دانشگاه علامه طباطبائی 1390
فساد سیاسی در ایران به روایت اسناد(1375-1300)
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1390
مفهوم بندی کارآمدی دولت
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1389
بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود دوره های دکتری در ایران
آقای دکتر ابوالفضل دلاوری دانشگاه علامه طباطبائی 1389
چارچوب مفهومی تاریخ سیاسی (ایران)
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1388
شکاف های اجتماعی در اسراییل
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی 1383
درآمدی بر فرهنگ سیاسی
آقای دکتر احمد گل محمدی دانشگاه علامه طباطبائی  
تعیین اصول و تدوین سیاست های کلی فعالیت های مکمل و فوق برنامه در مدارس و مراکز آموزش عالی ایران

آقای دکتر حسین اسکندری

آقای دکتر علیرضا صادقی

دبیر خانه شورای عالی انقلاب فرهنگی  
تحول فناوری و باز تعریف جایگاه علوم انسانی، طراحی برنامه ای برای ارتقاء نقش علوم انسانی در توسعه نظام دانش و فناوری درایران
آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  
رابطه نهادی دانشگاه با دولت جمهوری اسلامی ایران (1389- 1357)

آقای دکتر ابوالفضل دلاوری

آقای دکتر احمد گل محمدی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
شاخص های روشی و تحلیل برای نگارش مقالات پژوهشی باترجمه، بررسی و آنالیز دومقاله پژوهشی جهانی...
آقای دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی دانشگاه علامه طباطبائی