• روسای پیشین

علیرضا صادقی (1393-1391)
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


غلامعلی چگنی‌زاده (1391-1389)
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


حسین اسکندری (1389-1387)
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی